U bent niet ingelogd:
  • Lid worden
  • artikel 6-7a
  • artikel 7b-d
  • artikel 8-9
  • artikel 10

 

De reglementen over het lidmaatschap worden beschreven in de artikelen 6 t/m 10 van onze statuten, deze staan ook op deze pagina vermeld. Onze leden hebben toegang tot alle voordrachten en de nieuw jaarsborrel en de excursie. Voor het jaardiner wordt een eigen bijdrage gevraagd. Verder hebben onze leden toegang tot het ledenportaal van onze website. Hier hebben wij een forum waar men over allerlei onderwerpen via het internet van gedachten kan wisselen. Er is een boekenclub en een fotogallerij en alle leden staan vermeld in de ledenlijst.

Mocht u geinteresseerd zijn in een lidmaatschap dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen naar lidmaatschap@aggweb.nl. Een van onze leden zal dan contact met u opnemen.

 

 

 

 

 

 

 

artikel 6

Voor het lidmaatschap van het genootschap komen uitsluitend in aanmerking zij, die de bevoegdheid bezitten tot uitoefening van de geneeskunde en van wie verwacht mag worden, dat zij door het geregeld bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van het genootschap zullen bijdragen tot het bereiken van het doel en de bloei van het genootschap.

artikel 7a
Een candidaat voor het lidmaatschap kan als zodanig uitsluitend door een lid van het genootschap bij het bestuur worden voorgedragen. Het bestuur stelt de voordracht van de kandidaat voor advies in handen van een commissie van onderzoek, bestaande uit drie leden, geen bestuursleden zijnde. De leden dier commissie worden door het bestuur benoemd, ieder voor een tijdperk van drie jaren op zodanige wijze, dat elk jaar een der commissieleden aftreedt en wordt vervangen. Indien de voordracht van de kandidaat na advies van de commissie van onderzoek door het bestuur niet wordt aanvaardt, stelt het bestuur de voorsteller daarvan in kennis. Indien de voordracht niet wordt aanvaard, kan de algemene vergadering van het genootschap niet alsnog tot toelating besluiten. Indien de voordracht van de kandidaat na advies van de commissie van onderzoek wordt aanvaard, draagt het bestuur de kandidaat voor bij de algemene vergadering om als lid te worden gekozen. De verkiezing van een kandidaat tot lid kan slechts geschieden in een vergadering, waarop tenminste dertig leden aanwezig zijn. Indien vijf of meer stemmen tegen de aanneming worden uitgebracht, wordt een kandidaat niet als lid aanvaard. Het bestuur stelt de voorsteller in kennis van het besluit van de vergadering.

artikel 7b

Op voordracht van het bestuur kunnen door de algemene vergadering academici, die bijzondere belangstelling voor het genootschap getoond hebben en van wie verwacht mag worden dat zij de belangstelling ook in de toekomst zullen blijven betonen, worden gekozen tot buitengewone leden van het genootschap. De verkiezing tot buitengewoon lid kan slechts geschieden in een vergadering, waarop tenminste dertig leden aanwezig zijn. Indien vijf of meer stemmen tegen de aanneming worden uitgebracht, wordt een kandidaat niet als lid aanvaard. Buitengewone leden betalen geen contributie en hebben geen stemrecht.

 

artikel 7c

Op voordracht van het bestuur kunnen door de algemene vergadering leden, die zich jegens het genootschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, worden benoemd tot ereleden. Ereleden betalen geen contributie en hebben geen stemrecht.

 

artikle 7d

Indien door één of meer leden gepleegde daden, welke de daders tot oneer strekken, aan het bestuur bekend worden, zal het bestuur trachten op de meest kiese wijze de juiste maatregelen ten aanzien van dit lid of deze leden te nemen. Mochten deze maatregelen van het bestuur zonder gevolg blijven, dan kan het bestuur de zaak aan het oordeel onderwerpen van de eerstvolgende vergadering.

artikel 8.

Het genootschap telt ten hoogste honderdvijfentwintig leden. De algemene vergadering kan vorenstaand aantal wijzigen bij een besluit, hetwelk om geldig te zijn een meerderheid behoeft van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarop tenminste dertig leden aanwezig moeten zijn.

 

artikel 9.

De leden van het genootschap worden naar gelang van hun maatschappelijke functie onderscheiden in huisartsen, specialisten en artsen in dienstverband. Het betuur draagt zorg voor een juiste verhouding tussen het aantal leden van het genootschap, naar gelang van hun onderscheidenlijke maatschappelijke functie.

 

artikel 10.1

Het lidmaatschap eindigt: a) door de dood van het lid, b) door de opzegging van het lid, c) door opzegging door het genootschap. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens het genootschap niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van het genootschap niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het genootschap handelt, of het genootschap op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 10.2
Opzegging door het genootschap geschiedt door het bestuur.

Artikel 10.3
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het genootschap kan slechts geschieden tegen het einde van een genootschapjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van het genootschap of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 10.4
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt, op voorstel van het bestuur of van vijf leden, bij besluit van de algemene vergadering, welk besluit om geldig te zijn een meerderheid behoeft van twee/derde van het aantal stemmen, in een vergadering, waarop ten minste dertig leden aanwezig moeten zijn.